Deel ons: Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Algemene voorwaarden Theorieschool Nederland

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1
Cursist: de natuurlijke persoon die aan Theorieschool Nederland een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.2
Theorieopleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin Theorieschool Nederland zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die Theorieschool Nederland aan de cursist levert.

1.3
CBR theorie examen auto: Het theorie examen rijbewijs B waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

CBR theorie examen motor: Het theorie examen rijbewijs A waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

CBR theorie examen bromfiets: Het theorie examen rijbewijs AM waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.4
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Theorieschool Nederland die strekken tot het leveren van een theorieopleiding.

1.5
De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Theorieschool Nederland

1.6
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.7
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

1.8
De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Theorieschool Nederland deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.


Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend en binden theoriegarantie.nl niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door theoriegarantie.nl gedane aanbieding.

2.2
De door Theorieschool Nederland gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1
Een overeenkomst tussen Theorieschool Nederland en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier heeft ingeleverd bij Theorieschool Nederland en Theorieschool Nederland de inschrijving heeft geaccepteerd.

3.2
Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door Theorieschool Nederland uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en Theorieschool Nederland aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.

3.3
Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien Theorieschool Nederland het CBR theorie examen nog niet heeft aangevraagd of bevestigd heeft aan de cursist.

3.4
Indien Theorieschool Nederland nog geen CBR theorie examen heeft aangevraagd of niet bevestigd heeft richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 Aanvang theorieopleiding

4.1
De datum waarop Theorieschool Nederland begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt door theoriegarantie.nl en de cursist onderling afgesproken.

4.2
Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan Theorieschool Nederland te melden binnen 12 uur, waarna Theorieschool Nederland en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt.

4.3
Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder hiervan melding te maken aan Theorieschool Nederland is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Theorieschool Nederland.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1
De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is Theorieschool Nederland gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat Theorieschool Nederland daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2
Cursist dient zorg te dragen dat Theorieschool Nederland alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3
Cursist zal de door Theorieschool Nederland eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4
Eventuele schade aan de door Theorieschool Nederland geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

Artikel 6 Verplichtingen Theorieschool Nederland

6.1
Theorieschool Nederland verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding.

6.2
De Theorieschool Nederland zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

6.3
Theorieschool Nederland is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van Theorieschool Nederland aan de kant van de cursist is ontstaan en die de Theorieschool Nederland aangerekend kan worden.

Artikel 7 Prijzen

7.1
De door Theorieschool Nederland gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2
Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Theorieschool Nederland en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door Theorieschool Nederland te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is Theorieschool Nederland gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8 Betaling

8.1
Betaling dient acht (8) dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Theorieschool Nederland te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2
Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3
Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Theorieschool Nederland.

8.4
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Theorieschool Nederland gemaakt indien Theorieschool Nederland op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.5
Theorieschool Nederland kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijketussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan vodoen;
 • Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Theorieschool Nederland voortvloeiende verplichting;
 • Cursist inbreuk maakt op rechten van derden;
 • Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Theorieschool Nederland;
 • Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
 • Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.6
Indien Theorieschool Nederland overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan Theorieschool Nederland verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht

9.1
Theorieschool Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2
Indien Theorieschool Nederland ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Theorieschool Nederland gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1
Theorieschool Nederland is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van Theorieschool Nederland mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

10.2
Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel.

10.3
Theorieschool Nederland kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.

10.4
Theorieschool Nederland in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende scahde: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Theorieschool Nederland geleverde zaken.

10.5
Indien Theorieschool Nederland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Theorieschool Nederland beperkt tot directe schade

10.6
De cursist vrijwaart Theorieschool Nederland tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit -dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1
Op alle rechtsbetrekking waarbij Theorieschool Nederland partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2
Cursist en Theorieschool Nederland zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Garantie

12.1
Theorieschool Nederland verleent garantie op de cursus alleen als de cursist

 • Op de aangegeven tijd aanwezig is;
 • De volledige cursus volgt;
 • Zich goed gedraagt en goed oplet tijdens de cursus;
 • De Nederlandse taal voldoende beheerst.

Mocht de cursist aan een van de bovenstaande punten niet voldoen, dan is Theorieschool Nederland bevoegd om geen garantie te verlenen op de cursus.